MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Risico's verbonden aan MountainShield Capital Fund

Geschreven door Management

Potentiële beleggers van Participaties in het MountainShield Capital Fund worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in het MountainShield Capital Fund risico’s met zich meebrengt. De waarde van de Participaties kunnen sterk toe- of afnemen. Dit risico wordt groter indien de Participant belegd met geleend geld. Potentiële beleggers moeten om die reden zorgvuldig alle informatie uit het Prospectus in overweging nemen voordat zij besluiten Participaties te kopen.

In het bijzonder dienen zij daarbij in ieder geval het beleggingsbeleid en de onderstaande risico’s, in ogenschouw te nemen. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren

De waarde van beleggingen kan zowel sterk stijgen als dalen. Participanten lopen het risico dat zij minder of niets terugkrijgen van hetgeen zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van een Participatie is afhankelijk van de beleggingsperiode en kan zowel stijgen als dalen.

Navolgende risico’s zijn naar convictie van de Beheerder op zwaarte gerangschikt:

Marktrisico

De waarde van de Participatie is gevoelig voor marktbewegingen in het algemeen en voor fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten. De waarde van beleggingen kan variëren als gevolg van wijziging in politieke-, economische- of marktomstandigheden, alsmede door een veranderde individuele bedrijfssituatie.

Valutarisico

Het geheel of een deel van de beleggingsportefeuille van het MountainShield Capital Fund kan worden belegd in (financiële instrumenten luidend in) ander valuta’s dan de euro. Valutaschommelingen kunnen daardoor zowel een negatieve als een positieve invloed hebben op het beleggingsresultaat van het MountainShield Capital Fund. Valutarisico’s kunnen worden afgedekt middels het gebruik van derivaten.

Concentratie risico

Bij een concentratie van beleggingen in bepaalde fondsen of op bepaalde markten is het MountainShield Capital Fund in grote mate blootgesteld aan specifieke risico’s die gelden voor die specifieke fondsen of markten. In het geval van de sector biotechnologie is dit bijvoorbeeld een wijziging in het politieke beleid ten aanzien van de prijsbepaling van medicijnen, of meer algemeen: een verkoopgolf van aandelen uit de betreffende sector die de aandelenmarkt in zijn geheel minder hard raakt.

Short selling risico

Het risico dat bij afwikkeling van de overeenkomst/levering de (aankoop-)waarde hoger is dan de waarde van de verplichting (gemaakte afspraak van verkoop).

Liquiditeitsrisico

De waardering en de hoogte van feitelijke aan- en verkoopkoersen van financiële instrumenten waarin het MountainShield Capital Fund belegd is mede afhankelijk van de liquiditeit (termijn van het te gelde maken) van de betreffende instrumenten. Vanwege een (tijdelijk) gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod, bestaat er een risico dat een ten behoeve van het MountainShield Capital Fund ingenomen positie (i) gewaardeerd zal worden tegen een verouderde koers en (ii) niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd.

Renterisico

Het renterisico is het risico dat de winstgevendheid van een entiteit beïnvloedt door de schommelingen van de actuele rente. Daarbij is enerzijds van belang de grootte van het bedrag dat onder invloed staat van rentefluctuaties (exposure), en anderzijds de beweeglijkheid van de rente (volatiliteit).

Inflatierisico

Dit risico betreft het risico van waardevermindering van geld.

Beschikbaarheidsrisico

Het kan voorkomen dat beleggingen niet op tijd kunnen worden aangekocht, waardoor het rendement van het MountainShield Capital Fund nadelig wordt beïnvloed.

Risico beleggen met geleend geld / Leveragerisico

In het MountainShield Capital Fund kan gebruik worden gemaakt van derivaten, technieken en structuren. Deze worden toegepast als hefboomwerking en/of voor het afdekken van risico’s. De gevoeligheid van het MountainShield Capital Fund voor marktbewegingen wordt hierdoor vergroot. Het risico van toepassing van derivaten, technieken of structuren wordt beperkt binnen de randvoorwaarden van het integrale risicobeheer van het MountainShield Capital Fund. Er mogen geen ongedekte posities worden ingenomen. Dit houdt in dat bij een product met een hefboom werking de maximale blootstelling, bij het aangaan daarvan, nooit hoger is dan de onderliggende waarde. Dit houdt in dat bij deze instrumenten een stop-loss wordt toegepast. Bij een stop-loss moet de order worden uitgevoerd tegen elke prijs zodra een afgesproken limiet is bereikt. Een stop-loss stopt het verlies.

Derivatenrisico

Het MountainShield Capital Fund kan gebruikmaken van financiële derivaten. Sommige derivaten, vooral OTC verhandelde derivaten, kunnen op verschillende wijzen worden gewaardeerd. Een financieel derivaat kan een minder sterke correlatie hebben met de onderliggende financiële instrumenten dan verwacht en kan daardoor ineffectief blijken of zelfs een averechts effect hebben op de waarde van het MountainShield Capital Fund.

Afwikkelingsrisico

Voor het MountainShield Capital Fund kan niet, niet tijdige of onjuiste betaling, tegen een redelijke prijs, dan wel aanlevering van financiële instrumenten door een tegenpartij, tot gevolg hebben dat afwikkeling niet, niet op tijd of niet conform verwachting plaatsvindt.

Fiscaal risico

Gedurende het bestaan van het MountainShield Capital Fund kan het fiscale regime veranderen hetgeen tot gevolg kan hebben dat een gunstige omstandigheid ten tijde van toetreding ten nadele keert, al dan niet met terugwerkende kracht. Een aantal fiscale aspecten van het Fonds staan omschreven in de paragraaf ‘Fiscale aspecten’. Het Fonds adviseert (potentiële) Participanten nadrukkelijk hun eigen (belasting-) adviseur te raadplagen teneinde advies in te winnen over de fiscale implicaties die verbonden kunnen zijn aan een belegging in het MountainShield Capital Fund.

Model risico

Voor de beleggingsstrategie maakt de Beheerder, tegen betaling uit de door haar ontvangen beheervergoeding, gebruik van het model ontwikkeld door en eigendom van MountainShield Capital Management B.V. De Beheerder is afhankelijk van MountainShield Capital Management B.V. en de personen die daarbij betrokken zijn. De Beheerder kan dan ook niet garanderen dat er continu toegang is tot het model. Omdat MountainShield Capital Management B.V. voldoet aan de eisen, die de Beheerder aan dergelijke partijen stelt t.a.v. van deskundigheid, betrouwbaarheid en bewezen succes, is er bewust voor MountainShield Capital Management B.V. en het model gekozen. Mocht in de toekomst, om wat voor reden dan ook de toegang tot het model wegvallen, is het mogelijk binnen een zeer korte periode over te stappen naar een gelijksoortig model. Het modelrisico is derhalve volgens de Beheerder verwaarloosbaar.

Risico beleggen in andere beleggingsfondsen

Bij beleggen in andere beleggingsinstellingen wordt het MountainShield Capital Fund mede afhankelijk van de kwaliteit van dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsfondsen waarin het belegt. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie van beleggingsfondsen waarin het MountainShield Capital Fund wil beleggen.

Operationeel risico

Operationeel risico betreft het risico van verlies door falende interne processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen. Voorbeelden van operationele risico’s zijn heel divers: incidenten, fraude, claims van derden, fouten bij de verwerking van financiële en andere gegevens, niet-naleving van de weten regelgeving en storingen van hardware en/of software. De beheersing van de operationele risico’s vindt plaats door middel van procedures, controles en systemen, zoals beschreven in het AO/IB.

Bewaarnemingrisico

De financiële instrumenten in de beleggingsportefeuille van het MountainShield Capital Fund worden in bewaring gegeven bij een te goeder naam en faam bekend staande bewaarder. Het MountainShield Capital Fund loopt het risico dat als gevolg van liquidatie, faillissement, insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder) bewaarnemer, de bij die (onder)bewaarnemer in bewaring gehouden bezittingen van het MountainShield Capital Fund verloren gaan. Dit risico wordt gemitigeerd doordat alle bezittingen van het MountainShield Capital Fund in een los van de Beheerder staande Juridisch Eigenaar worden ondergebracht waardoor geen vermenging van bezittingen plaatsvindt. De Bewaarder moet voldoende gekapitaliseerd zijn door tenminste een eigen vermogen van 112.500 euro direct ter beschikking hebben.

Prime Broker

Zoals uiteengezet in de paragraaf getiteld 'Prime Broker', kunnen de verplichtingen van de Juridisch Eigenaar jegens de Prime Broker worden verzekerd door het aan de Prime Broker overdragen van alle rechten, titel en belang op en in een bepaald deel van het vermogen van het Fonds. Dergelijk vermogen kan door de Prime Broker voor haar eigen doeleinden worden geleend, uitgeleend of anderszins worden gebruikt, waarna dergelijk vermogen het eigendom van de Prime Broker wordt en de Juridisch Eigenaar een contractueel recht jegens de Prime Broker zal hebben voor de teruggave van gelijkwaardig vermogen. Dergelijk vermogen hoeft niet te worden afgescheiden en ten aanzien daarvan heeft de Juridisch Eigenaar de rang van een gewone schuldeiser en, in het geval van het faillissement van de Prime Broker, kan de Juridisch Eigenaar mogelijk niet in staat zijn dergelijk vermogen volledig gelijkwaardig terug te krijgen.

Risico opschorting of limitering terugname en afgifte

Onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld indien zich een in deze paragraaf genoemd risico voordoet of indien sprake is van een substantieel aantal inkoopverzoeken, kan de afgifte en terugname van Participaties worden gelimiteerd of opgeschort. Indien zich een dergelijke situatie voordoet meldt de Beheerder dit met redenen omkleed direct op haar website.

Tegenpartijrisico

Een tegenpartij van het MountainShield Capital Fund kan falen in de nakoming van haar verplichtingen jegens het MountainShield Capital Fund. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid bij de selectie op basis van o.a. ratings van de tegenpartij en de (steekproefsgewijze) controle van processen door de Beheerder zelf. Dit risico wordt ook wel kredietrisico of debiteurenrisico genoemd.

Waarderingsrisico

Het kan voorkomen dat de waardering van de beleggingen niet juist, niet volledig, niet tijdig of niet onafhankelijk plaatsvindt. Daarnaast kan er sprake van zijn dat er geen beurs is en derhalve alleen een onderhandse marktwaarde. Het risico daarbij is dat bij voortijdige liquidatie de opbrengst negatief kan worden beïnvloed. Ook kan er een afwijking ontstaan ten opzichte van de effectieve rentevoet in de berekende waarde.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen